Concurs posturi vacante

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier IA – din cadrul Serviciului Economic, Patrimoniu si Achizitii Publice - Compartimentul Achiziții publice.
 • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Consilier IA – din cadrul Compartimentul Logistică și Relații cu Publicul.

 Conditiile de participare la concurs:

 Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art.3 din HG nr. 286/2011, modificată şi completată, și anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de:

 • Consilier IA în cadrul SEPAP – Compartimentul Achiziții Publice:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Curs achizitii publice.

 Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 ani și 6 luni.

 • Consilier IA în cadrul Serviciului Logistică și Relații cu Publicul :

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 ani și 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

 1. în data de 07.09.2021, ora 10:30 - proba scrisă;
 2. interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor art. 24 alin 5 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a Ill-a și într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul DSTMB.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere; în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul

Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,

Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti,

telefon 021.3249930 - Secretariat.

  

BIBLIOGRAFIE: Consilier IA - din cadrul Compartimentul Achiziții publice:

 1. U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificirile și completările ulterioare;
 3. Legea educației fizice şi sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 5. G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 6. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 8. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
 9. HG 395/2016 privind Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică
 10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 13. G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

 

BIBLIOGRAFIE Consilier IA – din cadrul Compartimentului Logistică și Relații cu Publicul: 

 1. U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificirile și completările ulterioare;
 3. G. nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. G. nr 2230/1969 privind gestionarea bunurilor material;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.319/2006 – Legea securitații si sănatății in muncă cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea educației fizice şi sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 din 20 octombrie 2009;