Concurs posturi vacante

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;
  • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;

Conditiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art.3 din HG nr. 286/2011, modificată şi completată, și anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de:

Pentru postul de Administrator I - Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive
Studii: studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 luni.
Pentru postul de Administrator I – Centre de Agrement
Studii: studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:
a) în data de 02.09.2021, ora 10:30 - proba scrisă;
b) interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor art. 24 alin 5 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a Ill-a și într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul DSTMB.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere; în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,
Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti,
telefon 021.3249930 - Secretariat. 

Director executiv,
Marcel RĂDUCU

BIBLIOGRAFIE: Administrator I ,din cadrul Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive si Compatimentului Baze de Agrement:
1. Legea educației fizice şi sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
7. Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare
9. H.G. nr 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
10. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată în baza actelor normative modificatoare,
11. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată până la 19.05.2005
12. HG 2139/2004 privind aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare;
13. H.G. nr. 301/ 11.04.2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor