Concurs posturi vacante

REZULTATELE FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

  • La concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.:

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul seIecției de dosare admis / respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul final

Rezultat final concurs/examen

ADMIS / RESPINS

1

DINU MARIUS VALENTIN

ADMIS

79,10

70

74,55

ADMIS

2

FAUR ELENA

ADMIS

68,30

80

74,15

ADMIS

3

PÂRVU IONELA

ADMIS

-

-

-

ABSENT

 

Au  fost  declarați  admiși  la  proba  scrisă  și  proba  interviu  concurenții  care  au  obținut minimum  50 puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișat astăzi 10.09.2021, orele 14,00 la Sediul D.S.T.M.B. și pe site-ul instituției www.dstmb.ro