Anunt 10 05 2021

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier II – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret.

Conditiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de Consilier II din cadrul  Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă. Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

 1. în data de 31.05.2021, ora 10:30 - proba scrisă;
 2. interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

                             

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul DSTMB.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, dupa caz;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă care să ateste starea de sănătate;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 9. curriculum vitae

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere; în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE: Consilier II - din cadrul  Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret:

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

1.Constituţia României, republicată;

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

4.H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret , respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

5.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizată;

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordulului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Regulamentul 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

1.Legea nr. 333 din 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere a tinerilor;

2.Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţilor de voluntariat în România;

 1. Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti;
 2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5.H.G nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;

6.H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, modificată de H.G. 621/2018;

 1. Legea nr. 351/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România;
 2. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.M.T.S. nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii, cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin O.M.T.S nr. 980/2020;

10.Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi non -profit de interes general.

Atribuţiile postului – Consilier II – Funcție contractuală
Atribuţiile postului:
1. Întocmește documentele necesare și propune spre aprobare proiectul de buget al
calendarului de activități de și pentru tineret anual, răspunde de corectitudinea și
fundamentarea acestuia conform reglementărilor legale în vigoare.
2. Întocmește documentele necesare și propune spre aprobare calendarul de activități de și
pentru tineret anual, în baza bugetului aprobat, și răspunde de corectitudinea și
fundamentarea acestuia conform reglementărilor legale în vigoare.
3. În baza calendarului anual aprobat, asigură organizarea și derularea activităților de și
pentru tineret, conform reglementărilor legale în vigoare.
4. Întocmește documentația necesară domeniului de activitate conform reglementărilor legale
în vigoare și răspunde de modul de întocmire; Respectă disciplina documentelor necesare
pentru dosarele de activități de și pentru tineret răspunzând de acest lucru.
5. Întocmește dosarul de angajare a cheltuielilor privind organizarea și desfășurarea de
activități de și pentru tineret și răspunde de corectitudinea acestora:
a. Referatele de necesitate;
b. Nota de fundamentare;
c. Acord de parteneriat;
d. Contracte;
e. Bon de consum, după caz;
f. Orice alt document solicitat de către Biroul Economic și Patrimoniu.
6. Întocmește și răspunde de dosarul privind decontul financiar, după cum urmează:
a. Procesul verbal al activității de și pentru tineret;
b. Tabelul/lista cu participanții;
c. Nota justificativă, după caz;
d. Raportul acțiunii;
e. Orice alt document solicitat de către Biroul Economic și Patrimoniu.
7. Răspunde de transmiterea la timp și corect a situațiilor pentru organele de control, precum
și de situațiile întocmite conform atribuțiilor sale de serviciu.
8. Contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său
de activitate.
9. Aplică strategia și programele MTS, în domeniu, la nivel local, și răspunde pentru
întocmirea corectă a acestora.
10. Răspunde de arhivarea documentelor în domeniul de activitate.
11. Oferă solicitanților informații și acordă consiliere în domeniu.
12. Elaborează documentația aferentă proiectelor de tineret aprobate, și răsunde pentru
întocmirea corectă a acesteia.
13. Realizează programe și activități cu caracter cultural-educativ pentru copii și tineri, în
colaborare, în principal, cu instituțiile și unitățile din sistemul de învățământ.
14. Participă la implementarea de proiecte finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri
europene în care direcția este beneficiar.
15. Duce la îndeplinire obiectivele și standardele de performanță stabilite de MTS, răspunzând
de corectitudinea activităților desfășurate cu această ocazie.
16. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu.
17. Întocmește trimestrial raportul de activitate și îl supune spre aprobare conducerii.
18. Înregistrează documentele în registrele DSTMB și răspunde de corectitudinea completării
acestora, conform reglementărilor legale în vigoare.

19. Supraveghează respectarea termenelor de implementare a proiectelor ce se află în
derulare, privind investițiile, conform reglementărilor legale în vigoare.
20. Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin din funcția pe care o deține,
precum și a competențelor ce-i sunt delegate de conducerea instituției, conform
reglementărilor legale în vigoare.
21. Răspunde de lucrările întocmite, le îndosariază și le transmite spre arhivare, conform
legislației în vigoare; efectuează opis-uri pentru fiecare dosar conform normelor legale.
22. Întocmește și propune proiectele privind procedurile de lucru din cadrul instituției pentru
Compartimentul TINERET și răspunde de corectitudinea întocmirii și respectării acestora,
privind documentele financiare și patrimoniul instituției, precum și actualizarea acestora
ori de câte ori este nevoie.
23. Asigură întocmirea, prelucrarea și ținerea în actualitate a procedurilor operaționale scrise,
emise în reglementarea domeniului său de activitate.
24. Respectă procedurile de lucru pentru Compartimentul TINERET, precum și cele din cadrul
instituției.
25. Întocmește și supune spre avizare pentru a fi transmise spre aprobare note de
fundamentare pentru întocmirea deciziilor ce vor fi emise de conducere urmare
modificărilor legislative pentru Compartimentul TINERET, privind documentele financiare și
patrimoniul instituției și răspunde de corectitudinea acestora.
26. Ține evidența documentelor ce îi sunt repartizate în lucru, precum și a celor elaborate de
către acesta, conform reglementărilor legale în vigoare;
27. Colaborează cu angajații/salariații din instituție privind ducerea la îndeplinire conform
termenelor de lucru, a lucrărilor ce îi sunt repartizate, conform reglementărilor legale în
vigoare.
28. Transmite conducerii propuneri privind necesarul domeniului său de activitate conform
bugetului aprobat, pentru întocmirea Programului de achiziții anual, precum și
modificări/completări pe parcursul anului al acestuia. Intocmește note de fundamentare
pentru achiziționarea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare și le supune
șegului de birou spre avizare și aprobare conducerii instituției.
29. Răspunde de transmiterea la timp și corect a situațiilor pentru organele de control, precum
și de situațiile întocmite conform atribuțiilor sale de serviciu.
30. Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia
cunoștință în exercitarea funcției.
31. Are obligația de a semnala conducerii orice neregularitate care apare în legătură cu
procedurile de lucru stabilite la nivelul instituției, precum și orice riscuri ce ar putea
afecta rezultatele activității sale de zi cu zi.
32. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului Intern și a Codului de etică.
33. Răspunde de respectarea Măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în
domeniul situațiilor de urgență.
34. Cunoaște și respectă legislația în domeniul său de activitate.
35. Are obligaţia să păstreze ordinea în aria de lucru.
36. Are obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei în care îşi desfăsoară activitatea,
precum şi de a se abţine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii ori
intereselor legale ale acesteia.
37. Are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziția organului de
control toate documentele, evidenţele în registre speciale şi a oricăror elemente materiale
sau valorice în baza domeniului său de activitate, precum și conform delegărilor de
competențe.
38. Răspunde disciplinar pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu din
motive ce ţin exclusiv de deciziile luate personal, fără consultarea conducerii şi fără
respectarea deciziilor/dispoziţiilor acestuia.
39. Are obligaţia să închidă butoanele de pornire şi să debranşeze de la curent echipamentul
utilizat la plecarea din instituţie.
40. Are obligaţia să anunţe orice potenţial pericol la locul de muncă.

41. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform domeniului de
activitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul

Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Bd. Ghe. Magheru nr. 28-30, et.6, sector 1, Bucureşti

Telefon 021.3249930 - Secretariat