Concurs posturi vacante

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție, după cum urmează:

 • În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 și ale art. nr. 618 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție, după cum urmează:

• 1 funcție publică vacantă Consilier I Superior (ID 352678) din cadrul Serviciul Economic, Patrimoniu si Achiziții Publice - Compartimentul Economic;

• 1 funcție publică vacantă Consilier I Debutant ( ID 471337) din cadrul Serviciul Economic, Patrimoniu si Achiziții Publice - Compartimentul Economic;

• 1 funcție publică vacantă Consilier I Debutant ( ID 352684 ) din cadrul Serviciul Economic, Patrimoniu si Achiziții Publice - Compartimentul Economic.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

CONDIȚII GENERALE :

Toti candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.465 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Pentru postul de Consilier I Superior (ID 352678)  din cadrul SEPAP – Compartimentul Economic:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în științe economice. Vechimea minimă în specialitate de 7 ani.

Pentru posturile de Consilier I  Debutant (ID 471337) și Consilier I  Debutant ( ID 352684 )  din cadrul SEPAP – Compartimentul Economic:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe economice. Vechimea minimă în specialitate de 0 ani

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Gh. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

- în data de 13 decembrie 2021, ora 10:30 - proba scrisă;

- interviul se va desfășura în termen de 5 zile  de la data probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 09.11.2021 – 29.11.2021, la sediul DSTMB, Bdul. Gh. Magheru, nr. 28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, persoană de contact Alupoaie Mihaela, telefon 021/3249930, email dstmb@mts.ro și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. 3. copia actului de identitate;
 4. 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. 5. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. 6. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008;
 7. 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. 8. cazierul judiciar;
 9. 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 
 10. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 7) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

  Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

  Copiile prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

  Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

  BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂ Consilier I Superior, Consilier I Debutant din cadrul Serviciului Economic, Patrimoniu și achiziții Publice – Compartimentul Economic

  1. 1. Constituţia României, republicată - Integral;
  2. 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;;
  3. 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Integral; ;
  4. 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  5. 5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare - Integral;
  6. 6. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicata si actualizata – fără capitolul investitții - Integral;
  7. 7. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidare, ordonanţarea şi plata instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  8. 8. ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 cu modificirile și completările ulterioare - Integral;
  9. 9. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  10. 10. ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug - Integral;
  11. 11. Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug - Integral;
  12. 12. ORDIN Nr. 3265/2019 din 10 octombrie 2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019 - Integral;
  13. 13. OUG Nr.88 din 18.09.2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  14. 14. Ordin 720/2014 - pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice - Integral;;
  15. 15. H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive - Integral;
  16. 16. Legea educației fizice şi sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  17. 17. OMFP NR.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarieri elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii - Integral;
  18. 18. U.G. Nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare - Integral;
  19. 19. OMFP Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - Integral;
  20. 20. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificirile și completările ulterioare - Integral;
  21. 21. OMFP Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
  22. 22. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificirile și completările ulterioare; 

  Director,

  Marcel RĂDUCU