Concurs posturi vacante

Direcțiapentru Sport șiTineret a MunicipiuluiBucureștiorganizează concurs de recrutarepentruocupareaunorfuncțiipublicevacante deexecuție, după cum urmează:.

 • Înconformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privinddesfăşurarea pe perioadastării de alertă a concursurilorpentruocupareaposturilorvacante din cadrulinstituţiilorşiautorităţilorpublice, aprobatăprinLegea nr. 33/2021 și ale art. nr. 618 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privindCodulAdministrativ, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentruaprobareaNormelorprivindorganizareasidezvoltareacariereifunctionarilorpublici, cu modificărilesicompletărileulterioare, Direcțiapentru Sport șiTineret a MunicipiuluiBucureștiorganizează concurs de recrutarepentruocupareaunorfuncțiipublicevacante deexecuție, după cum urmează:

• 1 funcțiepublicăvacantă Expert Principal (ID 352681) Serviciul Economic, PatrimoniusiAchizițiiPublice - CompartimentulPatrimoniu;

• 1 funcțiepublicăvacantăConsilierI Debutant (ID 471338) Serviciul Economic, PatrimoniusiAchizițiiPublice - CompartimentulPatrimoniu;

• 1 funcțiepublicăvacantăConsilierachizițiipubliceI Debutant (ID 471346) Serviciul Economic, PatrimoniusiAchizițiiPublice - CompartimentulAchizițiiPublice.

Duratanormală a timpului de muncăeste de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

CONDIȚII GENERALE :

Toticandidațiitrebuiesaîndeplineascăcondițiilegeneraleprevăzute la art.465 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privindCodulAdministrativ.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Pentrupostul de Expert I Principal (ID 352681) din cadrul SEPAP – CompartimentulPatrimoniu:

Studii de specialitate: studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungăduratăabsolvite cu diploma de licenţăsauechivalentă, înștiințeeconomice, inginerești, juridice. Vechimeaminimăînspecialitatede 5 ani.

Pentrupostul de ConsilierI  Debutant(ID 471338) din cadrul SEPAP – CompartimentulPatrimoniu:

Studii de specialitate: studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungăduratăabsolvite cu diplomă de licenţăsauechivalentă, înștiințeeconomice. Vechimeaminimăînspecialitate de 0 ani. 

Pentrupostul de Consilierachizițiipublice I Debutant(ID 471346)încadrul SEPAP – CompartimentulAchizițiiPublice:

Studii de specialitate: studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungăduratăabsolvite cu diploma de licenţăsauechivalentă, înștiințeeconomice, inginerești, juridice. Curs achizițiipublice. Vechimeaminimăînspecialitatede 0 ani.

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se vadesfășura la sediulDirecţieipentru Sport şiTineret a MunicipiuluiBucureşti, din Bdul. Gh. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

- în data de 09decembrie 2021, ora 10:30 - probascrisă;

- interviulse vadesfășuraîn termen de 5 zile  de la data probeiscrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vordepuneînperioada08.11.2021 – 29.11.2021, la sediul DSTMB, Bdul. Gh. Magheru, nr. 28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, persoană de contact Alupaoie Mihaela, telefon 021/3249930 șitrebuiesăconținăîn mod obligatoriudocumenteleprevăzute la art.49 din HotărâreaGuvernului nr. 611/2008, cu modificărileșicompletărileulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriereprevăzutînanexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. curriculum vitae, modelulcomuneuropean;
 3. copiaactului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelorşialtordocumente care atestăefectuareaunorspecializărişiperfecţionări;
 5. copie a diplomei de master îndomeniuladministrațieipublice, management oriînspecialitateastudiilornecesareexercităriifuncțieipublice, dupăcaz, însituațiaîn care diploma de absolviresau de licență a candidatului nu esteechivalentă cu diploma de studiiuniversitare de master înspecialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legeaeducațieinaționale nr. 1/2011, cu modificărileșicompletărileulterioare;
 6. copiacarnetului de muncășiaadeverințeieliberate de angajatorpentruperioadalucrată, care săatestevechimeaînmuncășiînspecialitateastudiilor solicitate pentruocupareapostului/funcțieisaupentruexercitareaprofesiei conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008;
 7. copiaadeverinţei care atestăstarea de sănătatecorespunzătoare, eliberată cu celmult 6 luni anterior derulăriiconcursului de cătremedicul de familie al candidatului;
 8. cazieruljudiciar;

declarația pe propria răspundere, princompletarearubriciicorespunzătoare din formularul de înscriere, sauadeverința care săatestelipsacalității de lucrător al Securitățiisaucolaborator al acesteia, încondițiileprevăzute de legislațiaspecifică. 

Adeverinţele care au un alt format decâtcelprevăzut la punctul 7) trebuiesăcuprindăelementesimilarecelorprevăzuteînanexa nr. 2D şi din care sărezultecelpuţinurmătoareleinformaţii: funcţia/funcţiileocupată/ocupate, nivelulstudiilor solicitate pentruocupareaacesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurăriiactivităţii, vechimeaînmuncăacumulată, precum şivechimea în specialitateastudiilor.

Adeverința care atestăstarea de sănătateconține, înclar, numărul, data, numeleemitentuluișicalitateaacestuia, înformatul standard stabilitprinordin al ministruluisănătății.

Pentrucandidații cu dizabilități, însituațiasolicitării de adaptarerezonabilă, adeverința care atestăstarea de sănătatetrebuieînsoțită de copiacertificatului de încadrareîntr-un grad de handicap, emisîncondițiilelegii.

Copiileprevăzutemai sus, precum șicopiacertificatului de încadrareîntr-un grad de handicap se prezintăîncopiilegalizatesauînsoțite de documenteleoriginale, care se certificăpentruconformitatea cu originalul de cătresecretarulcomisiei de concurs.

Cazieruljudiciarpoate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. Înacestcaz, candidatuldeclarat admis la selecţiadosarelorşi care nu a solicitatexpres la înscrierea la concurs preluareainformaţiilor direct de la autoritateasauinstituţiapublicăcompetentă are obligaţia de a completadosarul de concurs cu originaluldocumentului pe tot parcursuldesfăşurăriiconcursului, dar nu maitârziu de data şioraorganizăriiinterviului, sub sancţiuneaneemiteriiactuluiadministrativ de numire. Însituaţiaîn care candidatulsolicităexpres la înscrierea la concurs preluareainformaţiilor direct de la autoritateasauinstituţiapublicăcompetentă, extrasul de pe cazieruljudiciar se solicităpotrivitlegiişiproceduriiaprobate la nivelinstituţional. 

     Prinraportare la nevoileindividuale, candidatul cu dizabilitățipoateînaintacomisiei de concurs, întermenulprevăzutpentrudepunereadosarelor de concurs, propunereasaprivindinstrumentelenecesarepentruasigurareaaccesibilitățiiprobelor de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂExpert I Principal, ConsilierDebutantdin cadrulServiciului Economic, PatrimoniușiachizițiiPublice– CompartimentulPatrimoniu:

 1. ConstituţiaRomâniei, republicată- Integral;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG57/2019 privindCodulAdministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare;
 3. OrdonanţaGuvernului nr. 137/2000 privindprevenireaşisancţionareatuturorformelor de discriminare, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare- Integral;
 4. Legea nr. 202/2002 privindegalitatea de şanseşi de tratamentîntrefemeişibărbaţi, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare- Integral;
 5. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentruaprobareaNormelorprivindorganizareaşiefectuareainventarieriielementelor de natura activelor, datoriilorşicapitalurilorpropria- Integral;
 6. OMFP Nr. 3.471/2008 pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindreevaluareaşiamortizareaactivelor fixe corporaleaflateînpatrimoniulinstituţiilorpublice – actualizat 2015– Integral;
 7. LEGEA nr.22/1969, modificatasicompletataprinLegea 54/1994 privindangajareagestionarilor, constituirea de garanţiişirăspundereaînlegătură cu gestionareabunuriloragenţilor economici, autorităţilorsauinstituţiilorpublice, cu modificărilesicompletărileulterioare- Integral;
 8. OUG Nr.88 din 18.09.2013 privindadoptareaunormăsuri fiscal-bugetarepentruîndeplinireaunorangajamenteconvenite cu organismeleinternaţionale, precum şipentrumodificareaşicompletareaunoracte normative, cu modificărileşicompletărileulterioare- Integral;
 9. Legea nr. 53/2003 - CodulMuncii, republicată, cu modificirile qi completărileulterioare
 10. Legeaeducațieifiziceşisportului nr.69/2000 republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare- Integral;
 11. H.G. nr.1447/2007 privindaprobareaNormelorfinanciarepentruactivitateasportive - Integral.

 

BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂConsilierachizitiipublice I, Debutantdin cadrulServiciului Economic, PatrimoniusiAchizitiiPublice - CompartimentulAchizițiiPublice: 

 1. ConstituţiaRomâniei, republicată- Integral;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG57/2019 privindCodulAdministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare;
 3. OrdonanţaGuvernului nr. 137/2000 privindprevenireaşisancţionareatuturorformelor de discriminare, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare - Integral;
 4. Legea nr. 202/2002 privindegalitatea de şanseşi de tratamentîntrefemeişibărbaţi, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare - Integral;
 5. Legea nr. 53/2003 - CodulMuncii, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare;
 6. Legeaeducațieifiziceşisportului nr.69/2000 republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare - Integral;
 7. Legea nr.350/2005 privindregimulfinanţărilornerambursabile din fonduripublicealocatepentruactivități nonprofit de interes general - Integral ;
 8. H.G. nr.1447/2007 privindaprobareaNormelorfinanciarepentruactivitatea sportive - Integral;
 9. Legea nr.500/2002 privindfinanţelepublice, cu completărileşimodificărileulterioare - Integral;
 10. Ordinul nr. 600/2016 din 20 aprilie 2018 privindaprobareaCoduluicontrolului intern/managerial al entităţilorpublice - Integral ;
 11. Legea nr.98/2016 privindachiziţiilepublice - Integral ;
 12. HG 395/2016 privindNormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achiziţiepublică - Integral;
 13. Legea nr.544/2001 privindliberulacces la informaţiile de interes public, cu modificărileşicompletărileulterioare - Integral ;
 14. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentrumodificareaşicompletareaunoracte normative cu impact asupradomeniuluiachiziţiilorpublice - Integral;
 15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, privindfuncţia de verificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică - Integral;
 16. H.G. nr.776/2010 privindorganizareaşifuncţionareadirecţiilorjudeţenepentru sport şitineret, respectiv a Direcţieipentru Sport şiTineret a MunicipiuluiBucureşti - Integral;

 

Director,

Marcel RĂDUCU