Concurs posturi vacante

Rezultate FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

  • La concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de Administrator I din cadrul D.S.T.M.B.:

 

Nr.

crt.

Nume  și prenume candidat

Rezultatul seIecției  de dosare

Admis / Respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul 

final

Rezultat final la concurs/examen

ADMIS/RESPINS

1

DAMILOIU EMIL- FLORIN

ADMIS

26.33

-

26.33

RESPINS

2

BORTEA FIRICA

ADMIS

24

-

24

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișat astăzi 07.09.2021, orele 15,30 la Sediul DSTMB și pe site-ul instituției www.dstmb.ro