Concurs posturi vacante

Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 02.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de administrator I U.A.B.S. din cadrul D.S.T.M.B.

  • Având în vedere Contestația depusă de către dl. Damiloiu Emil, înregistrată la registratura instituției sub numărul 1153 /06.09.2021, față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 02.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Administrator I - U.A.B.S. din cadrul D.S.T.M.B.
  • În conformitate cu prevederile art.34 alin (1) lit b din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

 

Nr.

crt

Nume și prenume candidat

Puntaj probă scrisă

(puncte)

Rezultat probă scrisă ADMIS/RESPINS

1

DAMILOIU EMIL - FLORIN

26,33

RESPINS

 

Rezultatul contestației a fost afișat azi 07.09.2021 ora 16,00.

 

Candidatul nemulțumit se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conditiile legii, conform art. 35 din H.G.   HOTĂRÂRE   Nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu    Legea Nr. 554/2004 din  2 - Legea contenciosului administrativ.