Concurs posturi vacante

Rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante Consilier IA pentru compartimenetele Achiziții publice/Logistică și Relații cu publicul corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

  • La Concursul/Examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante Consilier IA pentru compartimenetele Achiziții publice/Logistică și Relații cu publicul corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

 

Nr.

crt

Nume și prenume candidat

Puntaj probă scrisă

(puncte)

Rezultat probă scrisă ADMIS/RESPINS

1

DINU MARIUS VALENTIN

79,10

ADMIS

2

FAUR ELENA

68,30

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la sediul comisiei de concurs, la secretariat : dl. Frunciac Florin Alexandru

Candidaţii care au fost admişi la proba scrisă se vor prezenta la interviu. Interviul se va susţine în data de 10.09.2021, ora 10:30, la sediul Sediul D.S.T.M.B. din Bd. Magheru, nr. 28-30, etaj 6, Sector 1, Bucureşti.

 

Afișat astăzi 07.09.2021, orele 15:30 la Sediul D.S.T.M.B. și pe site-ul instituției www.dstmb.ro

 

Secretarul Comisie de Consurs/Examen,                                                                  

Funcţia: CONSILIER ASISTENT                  

Nume/prenume: Frunciac Florin Alexandru