Ministerul Tineretului si Sportului

 

 

Bine ati venit!

Anunt Important catre Structurile Sportive aflate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti.

Având în vedere prevederile art. 20 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea de activități sportive, aducem la cunoștință tuturor structurile sportive legal constituite și recunoscute oficial, de pe raza administrativă - teritorială a municipiului București, referitor la transmiterea către secretariatul instituției noastre a calendarelor de activități / acțiuni sportive pentru anul 2022, în vederea întocmirii Proiectului de Calendar Sportiv - anul 2022 – D.S.T.M.B., urmând ca ulterior să fie transmis spre aprobare către Ministerul Sportului.
Condițiile de întocmire, comunicare sau transmitere a calendarelor de activități sportive pentru anul 2022 sunt:
·        data limită de transmitere este 15.12.2021 - orele 1600;
·        inserarea datelor se va face potrivit tabelului ( microsoft office excel ) anexat acestei solicitări, fără operarea unor modificări de formă asupra documentului;
·        informațiile transmise vor fi asumate de către reprezentantul legal și / sau persoana împuternicită legal a structurii sportive;
·        acțiunile / activitățile sportive planificate se vor desfășura în mod imperativ pe raza administrativ - teritorială a municipiului București, totodată, se va preciza în mod expres intenția structurilor sportive de a organiza în parteneriat cu instituția noastră aceste acțiuni / activități sportive.
Facem precizarea că, structurile sportive care nu transmit Calendarul activităților sportive pe anul 2022, conform cerințelor de mai sus, ne vor pune în imposibilitatea de a le acorda sprijinul necesar în vederea organizării acțiunilor / activităților sportive pe care acestea doresc să le organizeze în parteneriat cu instituția noastră.
De asemenea, vă rugăm ca până la data de 20.01.2022, să ne transmiteți Cererea de finanțare (conform anexei nr. 2), cât și regulamentul de desfășurare al fiecărei competiții în parte.
Toate documentele vor fi transmise în format electronic ( editabil ) la adresa de e-mail: dstmb@mts.ro.

 Descarca aici Anexa nr.1 Adresă Structuri sportive București

 Descarca aici Anexa nr.2-Solicitare din partea structurii sportive - transfer - actiune.

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 02.12.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

La concursul/examenul organizat în data de 02.12.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.:

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul seIecției de dosare admis/ respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul final

Rezultat final concurs/examen ADMIS/RESPINS

1

Oancea Gheorghe

ADMIS

ABSENT

-

-

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Afișat astazi 02.12.2021, orele 14:00 la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro.

Rezultatul probei de seIecție a dosarelor de înscriere pentru Concursul/examenul din data de 02.12.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul/Examenul organizat la sediul DSTMB în data de 02.12.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB după cum urmează:

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen

 

Funcția pentru care candidează

Compartimnet /Birou

Rezultatul

verificării dosarului ADMIS/ RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

1

OANCEA GHEORGHE

1580/12.11.2020

Administrator I

U.A.B.S.

ADMIS

-

Candidatul/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajata Damiloiu Ştefania Simona.

Afișat astazi 25.11.2021, orele 14:00 la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro.

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție, după cum urmează:.

 • În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 și ale art. nr. 618 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ...

...
Citeste mai mult >>

Direcțiapentru Sport șiTineret a MunicipiuluiBucureștiorganizează concurs de recrutarepentruocupareaunorfuncțiipublicevacante deexecuție, după cum urmează:.

 • Înconformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privinddesfăşurarea pe perioadastării de alertă a concursurilorpentruocupareaposturilorvacante din cadrulinstituţiilorşiautorităţilorpublice, aprobatăprinLegea nr. 33/2021 și ale art. nr. 618 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privindCodulAdministrativ, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentruaprobareaNormelorprivindorganizareasidezvoltareacariereifunctionarilorpublici, cu modificărilesicompletărileulterioare, ...

...
Citeste mai mult >>

Concurs pentru ocupare funcţii contractuale de execuţie

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;
...
Citeste mai mult >>

Solicitare situație Cluburi Sportive.

Ca urmare adresei nr.11712/15.09.2021, transmisă Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București de către Ministerul Tineretului și Sportului, prin care ne solicita întocmirea unei situații, până la data de 20 ale fiecărei luni calendaristice, care să cuprindă completarea câmpurilor de date existente în anexa nr.1 și anexa nr.2, vă solicităm respectuos să ne comunicați până la data de 10 ale fiecărei luni calendaristice, în format excel, datele solicitate de către M.T.S.

Comunicarea datelor se va face la adresa de e-mail:dstmb@mts.ro. Atașăm la prezenta anexa nr.1 și anexa nr.2.

Anexa nr.1-Raportare lunara cluburi sportive:  Descarcă Anexa 1

Anexa nr.2-Raportare lunara cluburi sportive:  Descarcă Anexa 2

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2021

Ministerul Tineretului și Sportului organizează, în data de 20 noiembrie 2021, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Municipiul Constanța, Gala Tineretului din România... Citeste mai mult >>

Informații importante referitoare la proiectul ,,Swotify Yourself”.

 • Conform informațiilor oficiale prezente pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (www.dspb.ro) rata de incidență cumulată calculată la 14 zile, în data de 27.09.2021 – ora 10:00 –are valoarea de 4.95. Astfel, ...

...
Citeste mai mult >>

PRELUNGIRE procedură înscrieri participanți proiect SWOTify Yourself organizat de DSTMB.

 • Pentru desfășurarea în condiții optime a proiectului și datorită importanței ce o acordăm înscrierilor și identificării nevoilor tinerilor din București, prelungim perioada de înscrieri din cadrul proiectului SWOTify Yourself și replanificăm graficul activităților, după cum urmează:

...
Citeste mai mult >>

Formular înscriere participanți proiect SWOTify Yourself.

 • Hai să scriem împreună, un nou capitol, poate chiar întreaga poveste a evenimentelor adresate tinerilor din București. Ideile tale sunt foarte importante și vor sta la baza viitoarelor proiecte.

...
Citeste mai mult >>

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

...
Citeste mai mult >>

ANUNȚ PROGRAMARE INTERVIU privind concursul din data de 07.09.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

...
Citeste mai mult >>

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru Concursul / Examenul organizat în data de 02.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

...
Citeste mai mult >>

ANUNŢ privind soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 02.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de administrator I U.A.B.S. din cadrul D.S.T.M.B.

...
Citeste mai mult >>

ANUNŢ privind rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante Consilier IA pentru compartimenetele Achiziții publice/Logistică și Relații cu publicul corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.

...
Citeste mai mult >>

ANUNŢ privind rezultatele probei scrise pentru Concursul / Examenul organizat în data de 02.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB

...
Citeste mai mult >>

COMPARTIMENTUL TINERET din cadrul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizeaza în perioada 27 septembrie –10 octombrie 2021, la Casa de Cultură a Studenților București, o campanie de consultare a tinerilor din București, cu vârste cuprinse între 18-35 de ani

 • COMPARTIMENTUL TINERET din cadrul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București își propune să îmbunătățească standardul de performanță, prin acțiunile dedicate tinerilor, în procesul de formulare a viitoarelor proiecte proprii organizate de DSTMB, în baza nevoilor identificate în sectorul de tineret, raportat la Municipiul București.

...
Citeste mai mult >>

Rezultatul probei de seIecție a dosarelor de înscriere pentru Concursul/examenul din data de 07.09.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul/Examenul organizat la sediul DSTMB  în data de 31.08.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat

Nr.înregistrare al dosarului de participare la concurs/ examen

Funcția pentru care candidează

Compartiment/Birou

Rezultatul verificării dosarului ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii dosarului

 

1

DINU MARIUS VALENTIN

1088/23.08.2021

CONSILIER IA

LOGISTICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

ADMIS

-

2

PÂRVU IONELA

1120/27.08.2021

CONSILIER IA

LOGISTICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

ADMIS

-

3

FAUR ELENA

1121/27.08.2021

CONSILIER IA

SEPAP COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

ADMIS

-

 

Candidatul/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul  obținut  pot  formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajatul Radu Cătălin.

Afișat astazi 31.08.2021 la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro.

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere pentru Concursul/examenul din data de 02.09.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul/Examenul organizat la sediul DSTMB  în data de 26.08.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB după cum urmează:


Nr.

crt.

Nume și prenume candidat

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen

Funcția pentru care candidează

Compartimnet / Birou

Rezultatul verificării dosarului ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1

DAMILOIU EMIL-FLORIN

1077/20.08.2021

Administrator I

U.A.B.S.

ADMIS

-

2

BORȚEA FILICĂ

1087/23.08.2021

Administrator I

C.A. MOGOȘOAIA

ADMIS

- 


Candidatul/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul  obținut  pot  formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajatul Radu Cătălin.

Afișat astazi 26.08.2021, orele 16:00 la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro.

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier IA – din cadrul Serviciului Economic, Patrimoniu si Achizitii Publice - Compartimentul Achiziții publice.;
 • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Consilier IA – din cadrul Compartimentul Logistică și Relații cu Publicul.

Conditiile de participare la concurs:
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ... Citeste mai mult >>

Rezultat final Concurs local de proiecte de tineret organizat de DSTMB

 Descarca aici PDF

 Vezi detalii despre etapele urmatoare

Afișat la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro si pe pagina de Facebook a instituției: https://www.facebook.com/dstmb.ro.

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;
 • 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;

Conditiile de participare la concurs:
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare... Citeste mai mult >>

Rezultate Concurs local de proiecte de tineret organizat de DSTMB - Etapa de evaluare tehnică și financiară

 Descarca aici PDF

 Vezi detalii despre etapele urmatoare

Afișat la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro si pe pagina de Facebook a instituției: https://www.facebook.com/dstmb.ro.

Raport final al Concursului Local de Proiecte de Tineret organizat de DSTMB 2021- Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului

Etapa 1 de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului s-a încheiat. În această etapă nu a fost cazul depunerii de completări sau contestații.

 Descarca aici PDF

 Vezi detalii despre etapele urmatoare

Afișat astăzi 28.07.2021, la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro si pe pagina de Facebook a instituției: https://www.facebook.com/dstmb.ro.

E orașul nostru următoarea Capitală a Tineretului din România?

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, alături de Ministerul Tineretului și Sportului, susține Capitala Tineretului din România, cel mai ambițios program național destinat tinerilor, care pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tinereturbane, în mod special.  Până pe 8 august, toate localitățile de rangul 0, I, II sau III (municipii și orașe) interesate să candideze pentru titlul de Capitala Tineretului din România, ediția 2023 (1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023) pot să o facă online pe platforma selecție.capitalatineretului.ro

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România. De asemenea, orașul are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România și va găzdui ediția din 2023 a Galei Tineretului din România.

Mai multe detalii aici: https://capitalatineretului.ro/aplica

Raport final al Concursului Local de Proiecte de Tineret organizat de DSTMB 2021- Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului

 Descarca aici PDF

 Vezi detalii despre etapele urmatoare

Afișat astăzi 20.07.2021, la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro

Raport preliminar al Concursului Local de Proiecte de Tineret organizat de DSTMB 2021- Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului

 Descarca aici PDF

 Vezi detalii despre etapele urmatoare

Afișat astăzi 08.07.2021, la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret.

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 107872,3 LEI cu o limită maximă pe proiect de 32361,81 LEI.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele: 

Prioritatea 1.Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale. 
Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a...Citeste mai mult >>

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 31.05.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul DSTMB

La concursul/examenul organizat în data de 31.05.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul seIecției de dosare admis/ respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul final

Rezultat final concurs/examen ADMIS/RESPINS

1

COSTINEANU CRISTINA

ADMIS

-

-

-

RESPINS

2

RADU CĂTĂLIN

ADMIS

99,66

90,00

94,83

ADMIS

3

TIRON OCTAVIAN IULIAN

RESPINS

-

-

-

RESPINS

4

LIMONCU ALEXANDRA

ADMIS

50,16

40,00

45,08

RESPINS

5

ANDREI VLAD CRISTIAN

ADMIS

39,99

-

39,99

RESPINS

 

Au  fost  declarați  admiși  la  proba  scrisă  și  proba  interviu  concurenții  care  au  obținut minimum  50 puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Afișat astăzi 09.06.2021, orele 13:30 la Sediul DSTMB și pe site-ul instituției www.dstmb.ro

Rezultatele probei de interviu pentru concursul/exumenul organizat în data de 31.05.2021 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare posturilor contractuale din cadrul DSTMB

La concursul/examenul organizat în data de 31.05.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare posturilor contractuale din cadrul DSTMB

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj probă interviu (puncte)

Rezultat probă interviu ADMIS/RESPINS

1.

RADU CĂTĂLIN

90,00 pct.

ADMIS

2.

LIMONCU ALEXANDRA

40,00 pct.

RESPINS

 

Au fost declarați  admiși la proba interviu concurenții care au obținut minimum 50 puncte. Candidatut/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentutui cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuate și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajat Damiloiu Ştefania Simona.

Punctajele finale ale concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute de candidați la proba scrisă și proba interviu și vor fi consemnate în Centralizatorul nominal în ordine crescătoare a mediilor pentru fiecare Compartiment.

Afișat astăzi 07.06.2021,orele15:30 la sediut DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb. ro.

Anunt privind rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 31.05.2021 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB

La concursul/examenul organizat în data de 31.05.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB.

 

Nr. crt

Nume și prenume candidat

Puntaj probă scrisă (puncte)

Rezultat probă scrisă ADMIS/RESPINS

1

COSTINEANU CRISTINA

-

ABSENTA

2

RADU CĂTĂLIN

99,66 pct.

ADMIS

3

LIMONCU ALEXANDRA

50,16 pct.

ADMIS

4

ANDREI VLAD CRISTIAN

39,99 pct.

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la sediul comisiei de concurs, angajat/salariat Damiloiu Ştefania Simona.

Candidaţii care au fost admişi la proba scrisă se vor prezenta la interviu. Interviul se va susţine în data de 07.06.2021, ora 10:00, la sediul Sediul DSTMB din Bd. Magheru, nr. 28-30, etaj 6, Sector 1, Bucureşti.

Afișat astăzi 31.05.2021, orele 15:30 la Sediul DSTMB și pe site-ul instituției www.dstmb.ro

Președinte Comisia de concurs – Director executiv

Marcel RĂDUCU

Anunt privind desfasurarea proiectului "TINERI DUPA PANDEMIE"

În prezent se derulează proiectul TINERI DUPĂ PANDEMIE, finanţat prin programul Erasmus+ şi organizat de Grupul PONT în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.

În cadrul proiectului se vor realiza o serie de întâlniri cu tinerii cu scopul de a identifica problemele cu care se confruntă aceştia pe perioada pandemiei şi pentru a identifica acţiunile care pot fi întreprinse pentru a ajuta acest segment al populaţiei să depăşească aspectele dificile ale acestei perioade.

Proiectul se va desfăşura sâmbătă 29 mai 2021, ora 11:00, fiind o întâlnire on –line, pe platforma ZOOM, în care tinerii pot discuta deschis despre preocupările, grijile şi nevoile lor de acum şi de după perioada de pandemie.

Detalii despre eveniment şi înscriere găsiţi aici: www.tineridupapandemie.ro, https://www.facebook.com/tineridupapandemie. Înregistrarea participanţilor se face pe www.tineridupapandemie.ro sau accesând link–ul https://bit.ly/tineribucurestiilfov.

Rezultatul probei de seIecție a dosarelor de înscriere pentru Concursul/examenul din data de 31.05.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul/Examenul organizat la sediul DSTMB în data de 31.05.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB după cum urmează:

Nr. crt.

 

Nume și prenume candidat

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen

 

Funcția pentru care candidează

Compartimnet / Birou

 

Rezultatul verificării dosarului ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1

COSTINEANU CRISTINA

563/12.05.2021

Consilier II

Comp. Tineret

ADMIS

-

2

 RADU CĂTĂLIN

576/17.05.2021

Consilier II

Comp. Tineret

ADMIS

-

3

TIRON OCTAVIAN IULIAN

598/21.05.2021

Consilier II

Comp. Tineret

RESPINS

Lipsă docum. originale şi semnături

4

LIMONCU ALEXANDRA

599/21.05.2021

Consilier II

Comp. Tineret

ADMIS

-

5

ANDREI VLAD CRISTIAN

175/21.05.2021

Consilier II

Comp. Tineret

ADMIS

-

Candidatul/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, în conformitate cu dispozițiile art.31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajata Damiloiu Ştefania Simona.

Afișat astazi 24.05.2021, orele 16:00 la sediul DSTMB și pe site-ul instituţiei www.dstmb.ro.

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier II – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret.

Conditiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de Consilier II din cadrul  Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă. Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 luni.

Citeste mai mult >>

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN ATENTIA STRUCTURILOR SPORTIVE AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Avand in vedere prevederile Legii ducatiei fizice si sportului nr. 69/2000, privind organizarea si desfasurarea de activitati sportive, pana la data de 29.01.2021, orele 16:00, va rugam sa ne transmiteti CALENDARUL ACTIVITATILOR SPORTIVE pe anul in curs (conform Anexei 1 – DESCARCA AICI), asumat de catre reprezentantul legal si/sau persoana imputernicita legal a structurii sportive, care sa cuprinda activitatile sportive pe care doriti sa le organizati in parteneriat cu institutia noastra, in vederea alcatuirii Proiectului de Calendar al D.S.T.M.B. pentru anul 2021, proiect care va fi transmis spre aprobare catre Ministerul Tineretului si Sportului (M.T.S.).

Totodata precizam faptul ca, la Calendarul Activitatilor Sportive se va anexa atat Cererea de Finantare (conform Anexei 2 - DESCARCA AICI), cat si Regulamentul de Desfasurare al fiecarei competitii, care sa contina documente justificative pentru intocmirea Proiectului de calendar.

Structurile sportive care nu transmit Calendarul Activitatilor Sportive, conform cerintelor mentionate mai sus, nu pot beneficia de sprijin din partea D.S.T.M.B. in organizarea activitatilor sportive planificate.

Documentele vor fi transmise, in format electronic, la adresa de e-Mail dstmb@mts.ro

Scoala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)

Direcția Județean pentru Sport și Tineret a Municipiului București (DSTMB), desfășoară în perioada 01.12.2020 – 20.12.2020 proiectul „Școala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)” prin care își propune să contribuie la creșterea gradului de acces al organizațiilor neguvernamentale de tineret, la finanțări nerambursabile din fonduri publice.

Înscrierile se vor realiza la adresa scop@dstmb.ro, până la data de 07.12.2020, orele 23:59, urmând ca persoanele desemnate de organizațiile de tineret (constituite în baza OUG 26/2000) să fie contactate pentru diseminarea programului de instruire și a agendei de lucru, până la data de 09.12.2020.

Organizațiile de tineret vor transmite o solicitare de participare, prin care vor desemna minim 1 reprezentant. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va specifica prioritatea de participare și se va atașa anexa 1 (declarație acord prelucrare date cu caracter personal) ce se poate solicita la adresa de email scop@dstmb.ro.

Selecția participanților se face la nivel de entitate (ONGT), cronologic, și va viza cel puțin câte un reprezentant din cadrul aplicanților, în cazul în care numărul solicitărilor va depăși pragul de 100 de aplicații.

Se vor derula 5 module, cu 20 participanți / modul, pe o perioadă de 45 ore, online. (30 ore formare și evaluare + 15 ore practică individuală).

Organizațiile interesate sunt rugate să disemineze informația pe grupurile interne astfel încât persoanele interesate să se implice.

Demersului nostru este susținut de Casa de Cultură a Studenților din București, instituția fiind partener al proiectului.

ANUNT IMPORTANT !

S-au stabilit normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanță (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020).

Informatii suplimentare puteti obtine aici.


ATENTIE !

Inscrierile si numarul voucher-elor sunt LIMITATE !