Ministerul Tineretului si Sportului

 

 

Bine ati venit!

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier II – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret.

Conditiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de Consilier II din cadrul  Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă. Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

 1. în data de 31.05.2021, ora 10:30 - proba scrisă;
 2. interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

                             

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul DSTMB.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, dupa caz;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă care să ateste starea de sănătate;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 9. curriculum vitae

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere; în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE: Consilier II - din cadrul  Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret:

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

1.Constituţia României, republicată;

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

4.H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret , respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

5.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizată;

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordulului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Regulamentul 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

1.Legea nr. 333 din 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere a tinerilor;

2.Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţilor de voluntariat în România;

 1. Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti;
 2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5.H.G nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;

6.H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, modificată de H.G. 621/2018;

 1. Legea nr. 351/2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România;
 2. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.M.T.S. nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii, cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin O.M.T.S nr. 980/2020;

10.Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi non -profit de interes general.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul

Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Bd. Ghe. Magheru nr. 28-30, et.6, sector 1, Bucureşti

Telefon 021.3249930 - Secretariat

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN ATENTIA STRUCTURILOR SPORTIVE AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Avand in vedere prevederile Legii ducatiei fizice si sportului nr. 69/2000, privind organizarea si desfasurarea de activitati sportive, pana la data de 29.01.2021, orele 16:00, va rugam sa ne transmiteti CALENDARUL ACTIVITATILOR SPORTIVE pe anul in curs (conform Anexei 1 – DESCARCA AICI), asumat de catre reprezentantul legal si/sau persoana imputernicita legal a structurii sportive, care sa cuprinda activitatile sportive pe care doriti sa le organizati in parteneriat cu institutia noastra, in vederea alcatuirii Proiectului de Calendar al D.S.T.M.B. pentru anul 2021, proiect care va fi transmis spre aprobare catre Ministerul Tineretului si Sportului (M.T.S.).

Totodata precizam faptul ca, la Calendarul Activitatilor Sportive se va anexa atat Cererea de Finantare (conform Anexei 2 - DESCARCA AICI), cat si Regulamentul de Desfasurare al fiecarei competitii, care sa contina documente justificative pentru intocmirea Proiectului de calendar.

Structurile sportive care nu transmit Calendarul Activitatilor Sportive, conform cerintelor mentionate mai sus, nu pot beneficia de sprijin din partea D.S.T.M.B. in organizarea activitatilor sportive planificate.

Documentele vor fi transmise, in format electronic, la adresa de e-Mail dstmb@mts.ro

Scoala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)

Direcția Județean pentru Sport și Tineret a Municipiului București (DSTMB), desfășoară în perioada 01.12.2020 – 20.12.2020 proiectul „Școala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)” prin care își propune să contribuie la creșterea gradului de acces al organizațiilor neguvernamentale de tineret, la finanțări nerambursabile din fonduri publice.

Înscrierile se vor realiza la adresa scop@dstmb.ro, până la data de 07.12.2020, orele 23:59, urmând ca persoanele desemnate de organizațiile de tineret (constituite în baza OUG 26/2000) să fie contactate pentru diseminarea programului de instruire și a agendei de lucru, până la data de 09.12.2020.

Organizațiile de tineret vor transmite o solicitare de participare, prin care vor desemna minim 1 reprezentant. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va specifica prioritatea de participare și se va atașa anexa 1 (declarație acord prelucrare date cu caracter personal) ce se poate solicita la adresa de email scop@dstmb.ro.

Selecția participanților se face la nivel de entitate (ONGT), cronologic, și va viza cel puțin câte un reprezentant din cadrul aplicanților, în cazul în care numărul solicitărilor va depăși pragul de 100 de aplicații.

Se vor derula 5 module, cu 20 participanți / modul, pe o perioadă de 45 ore, online. (30 ore formare și evaluare + 15 ore practică individuală).

Organizațiile interesate sunt rugate să disemineze informația pe grupurile interne astfel încât persoanele interesate să se implice.

Demersului nostru este susținut de Casa de Cultură a Studenților din București, instituția fiind partener al proiectului.

ANUNT IMPORTANT !

S-au stabilit normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanță (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020).

Informatii suplimentare puteti obtine aici.


ATENTIE !

Inscrierile si numarul voucher-elor sunt LIMITATE !