DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Legea 544/2001

Pentru accesul la informațiile de interes public:

Constantin Raluca Gabriela

Telefon: 0213249930 / e-Mail: dstmb@mts.ro

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

 

Buletin informativ  Legea 544/2001      Descarcă aici

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016  Descarcă aici

Notă de informare privind protecția datelor personale în cadrul activității

de soluționare a petițiilor    Descarcă aici

 

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces

la informațiile de interes public / anul 2016         Descarcă aici

 

Lista documentelor de interes public   Descarcă aici

 

Cerere (conform Legii nr. 544/2001)   Descarcă aici

 

Reclamație administrativă:

  1. Nu s-au transmis informațiile solicitate în termenul legal   Descarcă aici
  2. Petentul a primit un răspuns negativ        Descarcă aici

 

În conformitate cu art. 18 din HG nr. 123/07.02.2017 pentru Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, taxa serviciului de copiere a informațiilor de interes public este de 0,70 lei/pagină și se poate achita la sediul DSTMB sau în contul RO67TREZ70120G330800XXXX deschis la Trezoreria sectorului 1 București.

 

ART. 5

Alin.(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu

urmatoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa  dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

ART. 6

Alin. (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Alin. (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

ART. 7

Alin. (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare şi de urgenţă solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Alin. (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

 

ART. 9

(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implica realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o noua petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevazute la art. 7 si 8.

 

ART. 12

Alin. (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informaţii:

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

ART. 15

Alin. (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.

 

Sancţiuni

 

ART. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducatorul autorităţii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

 

ART. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza teritorială unde domiciliază sau în a carei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevazut la art. 7.