DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prezentare

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică şi are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru sport şi tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.

      

                 Atribuţii

    Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniile sportului şi tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăsoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerul Tinertului şi Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către institutii publice locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
j) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
k) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
l) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din Municipiul Bucureşti;
m) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
n) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
o) propune Ministerului Tineretului şi Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
p) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

       Temeiul legislativ

      Potrivit Art. 18, alin.1 din HG. nr.11/19.01.2013 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 42/19.01.2013 – “Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respective Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi functionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.”

Totodată, conform Art.19 din HG. nr.11/19.01.2013 – privind organizarea şi functionarea Ministerului Tineretului şi Sportului  – “Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc atribuţiile prevazute de Hotărârea Guvernului nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi alte atributii stabilite prin acte normative specifice activităţii pentru tineret şi sport.

 

         Principalele tipuri de acţiuni desfăşurate

Acţiunile desfăşurate de Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt de doua tipuri:

– acţiuni proprii

– parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau nonguvernamentale.

 

         Structura

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti are în componenţă următoarele compartimente:

-Serviciul Economic – Patrimoniu – Achiziții Publice;

-Compartimentul Juridic – Resurse Umane;

-Biroul Sport și Tineret;

-Compartimentul Logistic și Relații cu Publicul;

-Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive;

 

Compartimentul Tineret vizează:

P1- PROGRAME DE CENTRE DE TINERET

Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legislaţiei în domeniu.
Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor si programelor pentru tineret.

P2-PROGRAME DE SUSTINERE A ACTIUNILOR DE TINERET

Scop: Realizarea masurilor strategiei in domeniul tineretului.
Obiectiv: Dezvoltarea si diversificarea de actiuni de tineret. Proiecte eligibile: stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/videoteci; editari; tiparituri; multiplicari; inscriptionari; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente, intalniri de lucru la nivel national sau international, schimburi internationale de tineret etc.

       Compartimentul Sport vizeaza urmatoarele programe:

P1 – PROGRAMUL PENTRU PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ

P2 – PROGRAMUL SPORTUL PENTRU TOŢI

       Aceste programe vizează monitorizarea aplicării prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, sprijinirea sportivilor de perspectivă cu rezultate deosebite, consultanţă de specialitate în domeniul sportului, îndrumarea si controlul către secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive, evidenţa sportivilor, tehnicienilor şi bazelor sportive din municipiul Bucureşti.